Obszar projektu


Położenie regionu Doliny Dolnej Odry zarówno w polskim, jak i w niemieckim kontekście jest doskonałe z uwagi na warunki utrzymania go w dobrej kondycji przyrodniczej przy jednoczesnym udostępnieniu go społeczeństwu. Stopniowo wzrasta atrakcyjność turystyczna wspólnego obszaru przyrodniczego. Postrzegany jest on jako jedna, wspólna całość, co wpływa na zbliżenie się do siebie dwóch regionów i społeczności po polskiej i niemieckiej stronie. Cel ten można osiągnąć tylko dzięki wieloletniej, aktywnej współpracy polskich i niemieckich partnerów. Rezultatem będzie skuteczna realizacja celów programu współpracy, oraz wypracowanie wspólnych standardów w zakresie zachowania bioróżnorodności regionu przy zrównoważonym udostępnieniu turystycznym. Wspólna praca wszystkich partnerów podczas realizacji działań ochrony czynnej, organizacji warsztatów skierowanych do szerokiej publiczności oraz promocji wartości przyrodniczych, przyczyni się do poprawy transgranicznej dostępności regionu i dalszej konsolidacji istniejącej i dobrej współpracy polsko-niemieckiej. Wyjątkowe obszary naturalne wzdłuż Odry kryją w sobie prawie nieodkryty potencjał do rozwijana zrównoważonej turystyki. Sama rzeka Odra doprowadziła do powstania wielu miast regionu i była ważnym szlakiem handlowym. Realizacja zaplanowanych w ramach projektu działań, ma na celu utrzymanie bioróżnorodności polsko-niemieckiego obszaru przyrodniczego. Dziedzictwo kulturowe i naturalne wzdłuż Odry będzie postrzegane jako dobro publiczne i bardziej zakorzeni się jako takie w świadomości mieszkańców. Instytucje zajmujące się ochroną przyrody pragną przy pomocy niniejszego projektu, zwrócić uwagę na krajobraz zalewowy, w którym występuje niespotykana w całej Europie różnorodność biologiczna i dzięki temu wpłynąć na jego większą ochronę.

Rozlewiska Kostrzyneckie fot. zbiory ZPKWZ

Unikalna Dolina Dolnej Odry to obszar rozciągający się na obszarze dwóch państw, który pojmowany jest jako jedna całość. Celem planowanego projektu jest utrzymanie i rozwój wartości przyrodniczych sąsiednich państw, przy pomocy działań ochrony czynnej na obszarach wzdłuż rzeki Odry, jako elementu łączącego. Kolejnym punktem jest umożliwienie międzynarodowej wymiany doświadczeń oraz umocnienie współpracy polsko-niemieckiej. Wszystkie planowane działania mają bezpośredni lub pośredni wpływ na pokonywanie polsko-niemieckiej granicy. Projekt ten jest niepowtarzalny i jedyny w swoim rodzaju głównie dzięki unikalnemu obszarowi transgranicznemu, a co najważniejsze pokazaniu go jego mieszkańcom. Projekt przyczyni się do postrzegania przez turystów całego regionu DDO jako jednej, tej samej destynacji. Wraz z realizacją planowanego projektu Interreg VA rzeka przejmie funkcję „zamka błyskawicznego”, łączącego jej wschodnią i zachodnią część w jedną całość, w niepowtarzalną DDO. Wspólne działania na rzecz ochrony przyrody i jej zrównoważonego udostępnienia,  działania promujące oraz mające na celu edukację ekologiczną (przeznaczone dla mieszkańców) będą rozwijane równolegle po obu stronach rzeki.  Dla obu stron ważnym jest, aby zwiększyć bioróżnorodność obszaru wraz ze zwiększeniem świadomość przyrodniczej turystów. Wszystkie w/w cele mogą zostać osiągnięte tylko i wyłącznie poprzez współpracę transgraniczną.

Region Doliny Dolnej Odry jest coraz bardziej doceniany nie tylko przez przyrodników ale i przez jego mieszkańców. Liczba turystów rośnie z roku na rok, na co wpływa bliskość Parku Narodowego DDO oraz utworzona tam ponadregionalna trasa rowerowa „Odra – Nysa”. Aby zwiększyć atrakcyjność regionu powstaje w innych projektach infrastruktura turystyczna. Natomiast celem tego projektu jest pokazanie obszaru Unikalnej DDO jako jedynego transgranicznego obszaru przyrodniczego „bez granic”, w którym partnerzy dbają o jego bioróżnorodność i pokazują ją w sposób zrównoważony turystom wrażliwym na przyrodę. Jakość życia mieszkańców, jak również atrakcyjność regionu w oczach turystów i inwestorów wzrosną. Dzięki wdrożeniu projektu, profitować będą miasta i gminy znajdujące się w regionie, turyści podczas wycieczek terenowych uczyć się będą szacunku do otaczającej ich natury. Turystyka i ochrona przyrody mogą i powinny się wzajemnie uzupełniać, co wspiera niniejszy projekt.

Wrzosowiska Cedyńskie fot. zbiory ZPKWZ