Opis obszaru


Unikalna Dolina Dolnej Odry to transgraniczny kompleks przyrodniczy położony wzdłuż koryta Odry  po stronie polskiej i niemieckiej. Na obszar ten składają się wyliczając zgodnie z biegiem Odry: Park Krajobrazowy „Ujście Warty”, Cedyński Park Krajobrazowy, niemiecki Park Narodowy Doliny Odry i Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Odry.  Dodatkowo wszystkie te obszary objęte są ochroną siedliskową i ptasią w ramach europejskiej sieci Natura 2000. Pod względem wartości przyrodniczych to ostatni taki obszar w Europie, gdzie na tak dużym obszarze naturalne fluktuacje poziomu rzeki nie są regulowane sztucznie, dolina otoczona jest wzgórzami morenowymi z siedliskami roślin kserotermicznych a gospodarka człowieka ma wiele z charakteru ekstensywnego, koegzystującego z otaczającą ją naturą. Jest to ekosystem delikatny, podlegający coraz większej presji ze strony człowieka i zmian klimatu stąd konieczne jest podjęcie wyzwania w postaci działań transgranicznych polegających na zachowaniu i poprawie bioróżnorodności.

mapa UDDO