Partnerzy projektu


Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego – partner wiodący

Zespół Parków Krajobrazowych posiada duże doświadczenie i kwalifikacje z zakresu zachowania i promowania dziedzictwa naturalnego. Ochrona przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości historycznych i kulturowych to główne zadania jednostki.

Współpraca w ochronie środowiska obszarów transgranicznych, edukacji i turystyki z Brandenburgią i Meklemburgią-Pomorzem Przednim odbywa się przez wspólne spotkania, warsztaty, wymianę doświadczeń. Dyrektor ZPKWZ jest członkiem Rady NPUO w Criewen oraz grupy roboczej PIZLEUN przy MLUL. W 2015 r. ZPKWZ wraz z NPUO zrealizował projekt FMP „Dzień Parków Euroregionu Pomerania 2015”. Wspólnie z partnerami z Meklemburgii-Pom. Przedniego (LUNG w Güstrow i STUN w Schwerinie) opracowano pl-de-en słownik przyrodniczy http://www.fachwortkatalog.de/. W 2014 r. opracowano z niemieckimi parkami przyrody (Nad Zalewem Szczecińskim, Wyspy Uznam) mapę Parki przyrody i parki krajobrazowe bez granic. Pracownicy ZPKWZ przygotowujący niniejszy projekt mają doświadczenie nabyte w RDOŚ Szczecin, przy realizacji projektu FMP „Ochrona przyrody po obu stronach Odry” oraz INTERREG IVA „Harmonizacja i optymalizacja zarządzania siedliskami i ostojami Natura 2000 ..” W 2017 ZPKWZ uzyskał dofinansowanie projektów INT54, INT55.

Projekt jest uzupełnieniem wcześniej realizowanego projektu INTERREG IVA „Harmonizacja i optymalizacja zarządzania siedliskami i ostojami Natura 2000 w transgranicznym obszarze Dolina Dolnej Odry”. ZPKWZ wraz z NPUO zrealizował także projekt FMP „Dzień Parków Euroregionu Pomerania 2015”. W 2018 rozpoczyna się realizacja dwóch projektów INT 54 i INT 55, gdzie w jednym z nich INT 54 ZPKWZ jest liderem, a w drugim partnerem.

 

Nadleśnictwo Mieszkowice – partner projektu

Nadleśnictwo Mieszkowice dysponuje dużym doświadczeniem w ramach udostępniania terenów przyrodniczych. Na obszarze nadleśnictwa udostępnionych dla społeczeństwa miejsc jest kilkanaście są to m. in.  ścieżka przyrodniczo – turystyczna w rezerwacie przyrody „Wrzosowiska Cedyńskie im. inż. Wiesława Czyżewskiego” oraz ścieżka edukacyjna w rezerwacie przyrody „Jeziora Siegniewskie” oraz liczne miejsca postojów pojazdów oraz parkingi leśne.

Partner w projekcie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 Parkach Krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego w celu upowszechniania wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych – Etap 1″. Partner w projekcie ZPK WZ  pn. ” Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – etap II”.

 

Nadleśnictwo Chojna – partner projektu

Nadleśnictwo Chojna dysponuje doświadczeniem w ramach udostępniania terenów przyrodniczych są to m.in. ścieżka edukacyjna w rezerwacie przyrody „Bielinek” z punktami widokowymi, zadaszeniem, ławkami i tablicami informacyjno-plastycznymi opisującymi wartości przyrodnicze rezerwatu a także parking na Markocinie oraz polana na obiekcie Stoki-Ostrów – obiekty posiadają zadaszenia typu „Grzybek”, wiaty i tablice informacyjne. Obiekty turystyczne wykorzystywane są również do celów edukacyjnych.

  1. Partner w projekcie ZPK WZ pn. „Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 Parkach Krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego w celu upowszechniania wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych – Etap 1”.
  2. Partner w projekcie ZPK WZ pn. ” Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – etap II”.
  3. Udział w projektach: „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”, „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP”, „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”, „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów”.

 

Nationalpark Unteres Odertal – Verwaltung / Park Narodowy Dolina Dolnej Odry – partner projektu

Park Narodowy Dolina Dolnej Odry (NLPUO) od lat 90. utrzymuje kontakty z polskimi obszarami chronionymi. Wspólnym celem jest stworzenie w Dolinie Dolnej Odry zjednoczenia obszarów chronionych, które poprzez wspólne działania wniesie wkład w utrzymanie przyrody, a także w jej udostępnienie i spowodowanie zrozumienia dla przyrody jako dobra chronionego. Obudzić przyrodę i uwrażliwić człowieka. W wielu działaniach DE-PL (imprezy i działania a przede wszystkim w ramach projektu Interreg IVA „Harmonizacja i optymalizacja zarządzania siedliskami i ostojami Natura 2000 w transgranicznym obszarze Dolina Dolnej Odry” Park NLPUO zebrał wieloletnie doświadczenia w kontekście transgranicznym i regionalnym oraz nabył kompetencje w zakresie realizacji projektu. Znaczny wzrost jakości ofert w zakresie aktywności i edukacji  ekologicznej to wynik budowy 2 wież obserwacyjnych, tablic informacyjnych w trzech językach i budowy Domu Natura 2000.

Od lat dziewięćdziesiątych PN Dolina Dolnej Odry zdobywał doświadczenia jako partner wiodący, pomyślnie realizując projekty finansowane z zewnątrz (EU-Life, DBU).  Wraz z przystąpieniem Polski di EU pojawiły się lepsze szanse współpracy transgranicznej. W projekcie Interreg IVA „Harmonizacja i optymalizacja zarządzania siedliskami i ostojami Natura 2000 w transgranicznym obszarze Dolina Dolnej Odry” połączone zostały pomysły: zarówno działania w zakresie ochrony przyrody jak i w zakresie infrastruktury, wspólna promocja (międzynarodowa konferencja specjalistyczna w 2012r., publikacja 2014r.). Park Narodowy był partnerem wiodącym. Projekt Interreg VA ma dalej wspierać współpracę transgraniczną i regionalną. Na szczeblu międzynarodowym Park Narodowy utrzymuje kontakty z transgranicznymi obszarami chronionymi Puszcza Białowieska (Polska wschodnia/Białoruś) i z PN Banhine w Mozambiku (przy granicy z RPA) z ukierunkowaniem na transfer know-how.

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie – partner stowarzyszony (bez udziału finansowego)

Partner stowarzyszony w projekcie będzie pełnił rolę doradcy merytorycznego w kwestiach dot. podejmowanych zabiegów ochrony czynnej, w szczególności na obszarach rezerwatów przyrody. Jako organ ochrony przyrody będzie również doskonałym doradcą w zakresie stosowania przepisów ochrony przyrody podczas realizacji zadań projektowych.