Partnerzy projektu


Miasto Schwedt – partner wiodący

Miasto Schwedt nad Odrą już od lat zajmuje się wdrażaniem projektów turystycznych. Ze względu na swoje piękne położenie tuż nad Odrą i przy Parku Narodowym Doliny Dolnej Odry, miasto stara się jak najlepiej wykorzystać posiadany potencjał, poprzez dalsze zrównoważone rozwijanie oferty turystycznej. Miasto doprowadziło w ostatnich latach do rozbudowy ścieżek rowerowych, m.in drogi rowerowej Uckermark oraz trasy rowerowej Odra-Nysa, jak również do rozwoju oferty wodno-turystycznej m.in. poprzez przebudowę Centrum Turystyki Wodnej . Miasto Schwedt nad Odrą bierze aktywny udział w przygotowywaniu projektów kulturalnych oraz ściśle współpracuje z instytucjami zajmującymi się ochroną przyrody, jak również transgraniczne z polskimi miastami i gminami. Posiada ono stosowną wiedzę fachową, duże doświadczenie oraz szerokie umiejętności w opracowywaniu i realizacji projektów transgranicznych, co zapewni jak najlepsze efekty podczas wdrażania niniejszego projektu.

Park Narodowy Unteres Odertal – partner

Park Narodowy Doliny Dolnej Odry (NLPUO) od roku 1990 utrzymuje bliskie kontakty z polskimi instytucjami, zajmującymi się ochroną przyrody. Wspólnym celem jest stworzenie w DDO związku obszarów chronionych. Jego zadaniem będzie dążenie poprzez wspólne działania do ochrony przyrody, ale w taki sposób, aby pozostała ona dostępna dla ludzi, co ma wpłynąć na podnoszenie poziomu świadomości i zrozumienia w stosunku do posiadanych dóbr natury. Dzięki realizacji poprzednich pl-de projektów (NLPUO był Partnerem Wiodącym podczas wdrażania wspólnego projektu Interreg IVA „Harmonizacja i optymalizacja zarządzania siedliskami i ostojami Natura 2000…”) Park Narodowy posiada obecnie wieloletnie doświadczenie we współpracy transgranicznej i regionalnej oraz odpowiednie kompetencje konieczne do wdrożenia projektu. Rezultatem jest znaczny wzrost oferty przyrodniczej i edukacyjnej w regionie, budowa 2 wież obserwacyjnych, postawienie trójjęzycznych tablic informacyjnych oraz budowa domu Natura 2000.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego – partner

Zespół Parków Krajobrazowych posiada duże doświadczenie i kwalifikacje z zakresu zachowania i promowania dziedzictwa naturalnego. Ochrona przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości historycznych i kulturowych to główne zadania jednostki. ZPKWZ na bieżąco podejmuje działania zmierzające do wzrostu atrakcyjności turystycznej parków krajobrazowych, (w tym 3 transgranicznych) oraz prowadzi edukację i promocję dziedzictwa naturalnego wspólnego regionu transgranicznego. ZPKWZ z Parkiem Narodowym Dolina Dolnej Odry corocznie prowadzi działania pod nazwą „Tydzień Żurawia”, wspólnie organizowane są spotkania i warsztaty celem wymiany wiedzy i doświadczeń. ZPKWZ uczestniczy w posiedzeniach kuratorium NLPs oraz jest członkiem grupy roboczej, ds. współpracy międzynarodowej w MRSRZ. W 2015 ZPKWZ zrealizował projekt z RPO „Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 parkach krajobrazowych …”, a w 2016 zawnioskowano o II etap tego projektu.

Tourismusverein Nationalpark Unteres Odertal e. V. – partner stowarzyszony

Stowarzyszenie Turystyczne Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry zajmuje się rozwijaniem doliny Dolnej Odry (obecnie głównie po DE stronie), z naciskiem na rozwój aktywnej turystyki i turystyki przyrodniczej. Dzięki realizacji projektu powstanie infrastruktura dla turystów wodnych, na którą w regionie jest duże zapotrzebowanie. Stowarzyszanie turystyczne stworzy ofertę, która będzie łączyła powstałą, turystyczną infrastrukturę oraz będzie informować o niej podmioty świadczącym usługi turystyczne w regionie, przez co uda się dotrzeć do nowych grup docelowych. Projekt wspiera kontakty z podmiotami i partnerami po PL stronie Odry, które będą pomocne w tworzeniu, rozwijaniu i promocji powstałej wodno-turystycznej oferty w całej DDO. Odra nie będzie w przyszłości postrzegana jako rzeka graniczna, a goście regionu zwiedzać będą całą DDO. Wysokiej jakości infrastruktura turystyczna, która zostanie stworzona dzięki wdrożeniu niniejszego projektu, ma zasadnicze znaczenie dla jedności regionu.

Verein Wassersport PCK Schwedt e.V. – partner stowarzyszony

Stowarzyszenie Sportów Wodnych PCK Schwedt e.V. jest zarządca i użytkownikiem Centrum Turystyki Wodnej i PL-DE miejsc spotkań, które powstały wraz z centrum w ramach programu INTERREG IVA. Jako aktywny partner Parku Narodowego, stowarzyszenie organizuje wraz z wykwalifikowanymi przewodnikami, którzy są jego członkami spływy kajakowe po terenie parku i dalej na stronę Polską. W niniejszym projekcie stowarzyszenie będzie wspierać partnerów projektu podczas planowania i wdrażania działań inwestycyjnych, zaplanowanych przy Centrum Turystyki Wodnej, podczas realizacji miejsc do odpoczynku i opracowywania szczegółowych działań promocyjnych i marketingowych. Wykorzystane do tego mają zostać istniejące kontakty z polskimi stowarzyszeniami i szkołami.