Projekty pilotażowe


Na podstawie opracowanych uprzednio w ramach projektu transgranicznych koncepcji zarządzania zrealizowano po obu stronach Doliny Dolnej Odry pilotażowo wybrane działania:

Projekt pilotażowy nr 1

Jesiotr zachodni (acipenser oxyrinchus) to gatunek załącznika II i IV Dyrektywy Siedliskowej. W planie zarządzania dotyczącym gatunków ryb załącznika II Dyrektywy Siedliskowej w transgranicznym obszarze przyrodniczym Dolina Dolnej Odry kontynuowanie prac nad ponownym zasiedleniem gatunku uznano za ważne działanie. W oparciu o to założenie po niemieckiej stronie Doliny Dolnej Odry przygotowano zrealizowany projekt pilotażowy.

Do wychowu młodych jesiotrów doszło w specjalnym kontenerze udostępnionym przez Towarzystwo na rzecz Ochrony Jesiotra (Gesellschaft zur Rettung des Störs). Ustawiono go w porcie rybołówstwa – Fischereistützpunkt Friedrichsthal – bezpośrednio nad Odrą Zachodnią.

Celem prac było wyhodowanie narybku jesiotrów zachodnich w dorzeczu Odry przy użyciu wody pochodzącej z Odry – po to, by zapewnić lepsze przystosowanie ryb do siedliska jeszcze zanim zostaną wpuszczone do rzeki. Wczesne przyzwyczajenie ryb do wody Odry ma sprawić, że jesiotry, które będą gotowe do złożenia ikry, wrócą później do dorzecza Odry.

2 października 2013 roku młode jesiotry zostały wprowadzone do Odry. Tym samym osiągnięto kolejny ważny etap na drodze do realizacji projektu związanego z ponownym zasiedleniem wymarłego jesiotra zachodniego.

 

Projekt pilotażowy nr 2

Na byłych terenach aktywnych łęgów w obrębie dzisiejszego polderu suchego Lunow-Stolpe przeprowadzono roboty ziemne mające na celu stworzenie nowych siedlisk oraz lepszych warunków do zasiedlenia – dla gatunków zwierząt i roślin podlegających ochronie w ramach programu NATURA 2000.

Tereny objęte działaniami leżą na zachód od dawnego stanowiska udojowego Melkstandanlage Schöneberg w obrębie „Schweinetreiberbruch“. Na czterech wybranych powierzchniach cząstkowych powstały w wyniku profilowania terenu różnorodne stanowiska gleby o niewykształconym profilu oraz przejściowo namoknięte niecki zalewowe.

Te nowe „biotopy z kamieni naturalnych” między Odrą Wschodnią a kanałem Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstraße przyczyniają się ponadto do powstania swoistej sieci siedlisk. Dzięki temu część gatunków może znów przemierzać łęgi, co sprzyja z kolei ich rozprzestrzenianiu się.

Łączna powierzchnia terenów, na których przeprowadzono działania, liczyła 66.100 m². Dzięki profilowaniu terenu doszło do powstania ok. 8.700 m² stanowisk gleby o niewykształconym profilu, 3.000 m² namokniętych przejściowo niecek zalewowych, 2.900 m² stanowisk wegetacji zasobnych w składniki pokarmowe oraz 300 m² wysepek piaskowych. W celu wzbogacenia struktury usypano stosy martwego drewna i uformowano strome ścianki.

Projekt pilotażowy nr 3

Na wybranych powierzchniach w polskiej części Doliny Dolnej Odry wprowadzono ponownie – na trwałych użytkach zielonych oraz na rolniczych odłogach – użytkowanie rolnicze (koszenie siana). Ma to przyczynić się do stworzenia korzystnych warunków dla siedlisk wybranych gatunków ptaków.

Projekt pilotażowy nr 4

Kolejne działanie w zakresie zarządzania w polskiej części Doliny Dolnej Odry polegało na usunięciu drzew powalonych przez bobry i burze oraz na wykarczowaniu kłączy.

Projekt pilotażowy nr 5

Stworzenie optymalnych warunków dla habitatu kumaka nizinnego poprzez pogłębienie istniejących zbiorników wodnych.