Zadania projektu


CELE PROJEKTU

Wspólne utrzymanie i rozwój bioróżnorodności – zachowanie oraz zwiększenie bioróżnorodności w obszarze Doliny Dolnej Odry

Wspólne dziedzictwo naturalne jest podstawą trwałego i zrównoważonego rozwoju obszaru wsparcia. Bogactwo przyrodnicze i jego transgraniczny rozwój to warunek utrzymania dobrego stanu środowiska warunkującego wysoką jakość życia obecnych i przyszłych pokoleń. Utrzymanie i rozwój bioróżnorodności przyczynia się do poprawy atrakcyjności obszaru wsparcia jako przestrzeni życiowej dla ludzi, zwierząt i roślin. Współpraca transgraniczna umożliwia skuteczne wdrożenie działań na rzecz ochrony środowiska i zagospodarowania zasobów naturalnych oraz wykorzystanie doświadczeń związanych z zagospodarowywaniem zasobów przyrodniczych i usprawnienie usług ekosystemowych.

Projekt wnosi wkład do celu szczegółowego poprzez działania utrzymania i rozwoju bioróżnorodności w transgranicznej dolinie Odry na całym odcinku od granicy woj. zachodniopomorskiego do miasta Szczecina. Dolina Dolnej Odry to ważny transgraniczny obszar chroniony, który należy traktować jako jedność. Pokrywają się tutaj różne formy ochrony przyrody: park narodowy, parki krajobrazowe i obszary Natura 2000 oraz rezerwaty przyrody. W tym obszarze przenikają się różne transgraniczne ekosystemy, ponieważ przyroda nie zna granic. Przez prowadzone w projekcie zabiegi ochrony czynnej na chronionych obszarach przyrodniczych nastąpi lepsza ochrona gatunków, biotopów transgranicznych oraz rozwój bioróżnorodności dzięki poprawie stanu siedlisk. Współpraca transgraniczna umożliwia  wykorzystanie szerokich doświadczeń w gospodarowaniu zasobami przyrodniczymi. Poprzez wspólne działania ochrony przyrody zachowany i wzmocniony zostanie kapitał przyrodniczy obszaru – główny czynnik rozwoju gospodarczego.

Rezerwat Bielinek fot. zabiory ZPKWZ

REZULTATY PROJEKTU

Lepsza ochrona występujących transgranicznie gatunków bądź biotopów, ochrona zasobów środowiska naturalnego prowadząca do zwiększenia powierzchni obszarów bioróżnorodnych. Powierzchnia siedlisk przyrodniczych, które służą zachowaniu i poprawie bioróżnorodności w ilości łącznie 148 ha (72 ha – rezerwat „Wrzosowiska Cedyńskie”, 76 ha – rezerwat „Bielinek”).

Platforma lęgowa dla ptaków drapieżnych fot. zbiory ZPKWZ