Informacje o projekcie


Turystyka wodna w DDO będzie rozwijana w sposób zrównoważony Schwedt nad Odrą i Park Narodowy Doliny Dolnej Odry oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego podjęły wspólnie inicjatywę przygotowania nowatorskiego polsko-niemiecki projektu, mającego na celu rozwój turystyki wodnej w regionie. Partnerzy podejmują wyzwanie, polegające na dotarciu do nowych grup docelowych, poprzez poprawę transgranicznej dostępności naturalnego obszaru DDO, co przyczyni się do zrównoważonego rozwoju całego regionu. Projekt pt. „Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry” nawiązuje do poprzednich wspólnie zrealizowanych, udanych pl-de projektów. Celem jest kontynuacja transgranicznego, zrównoważonego rozwoju turystyki poprzez stworzenie nowej infrastruktury dla turystyki wodnej oraz wspólne działania promocyjne i marketingowe. Głównymi zamierzeniami projektowymi są: stworzenie sieci naturalnych miejsc odpoczynku, rozszerzenie oferty Centrum Turystyki Wodnej, budowa wież widokowych, opracowanie trójjęzycznych tablic informacyjnych, udostępnienie zwiedzającym bogatej oferty multimedialnej oraz wydanie publikacji. Gł. grupą docelową projektu są „turyści wodni”. Oczekiwane impulsy gosp. sprzyjać będą tworzeniu wspólnych inicjatyw gosp., a także umożliwią nawiązywanie kontaktów z gośćmi odwiedzającymi region. Popularność regionu DDO wzrośnie dzięki innowacyjnej kampanii marketingowej. W ramach projektu wydania ma zostać seria artykułów dla pl i de magazynów podróżniczych, a także podjęte odpowiednie działania, mające na celu trafienie do mieszkańców dużych miasta, a także na rynki turystyczne Berlina i Szczecina. Jednym z zadań jest pozyskanie coraz większej grupy docelowej, zainteresowanej pobytem na łonie dziewiczej natury, co możliwe będzie dzięki zapewnieniu interesującej i odpowiedniej oferty turystycznej. Dla miłośników przyrody wypoczynek na łonie natury, wyjątkowość tutejszego naturalnego krajobrazu oraz swobodna możliwość przekraczania granic, stają się alternatywą do spędzania urlopu w turystycznych miastach. Szczególnie ważne jest stworzenie oferty dla dzieci i młodzieży – planowane działania w sferze edukacji ekologicznej polegać będą na bezpośrednim przeżywaniu natury, co ma zachęcić do działania na rzecz ochrony środowiska oraz przyjęcie za nie odpowiedzialności w przyszłości. W ramach projektu wzmocniona zostanie świadomość podmiotów regionalnych na temat wspólnego dziedzictwa naturalnego i kulturowego, promowana będzie wzajemna akceptacja i „ciekawości sąsiadem”, a także rozwijane i wdrażane kolejne pl-de pomysły. Projekt zakłada użycie nowych środków komunikacji, np. zaangażowania mieszkańców podczas przeprowadzania warsztatów tematycznych skierowanych do pl i de przewodników wycieczek. W realizację projektu zaangażowani zostaną nowi partnerzy, np. Stowarzyszenie turystyczne „Park Narodowy Doliny Dolnej Odry” jako konsultant, a także miasta i gminy po obu stronach Odry, które wspierać będą tworzenie wodno-turystycznej infrastruktury, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska natur. oraz oszczędnym wykorzystywaniu dostępnych zasobów. Celem jest udostępnienie szerszej publiczności w sposób ciekawy, ale i zrównoważony, unikalnego pl-de naturalnego obszaru zalewowego w dolinie rzeki Odry, zachowując jednocześnie jej charakter i bogactwa naturalne. W celu ochrony i zachowania tego obszaru – jego zalewowego krajobrazu, przyległych zboczy rzeki, ukształtowanego przez lodowiec pagórkowatego krajobrazu wraz z naturalnymi lasami i bogatymi w faunę i florę łąkami, jak również w celu zapewnienia dalszego, zrównoważonego rozwój turystyki w regionie, niezbędna jest międzynarodowa współpraca. Obszar, na którym realizowany będzie niniejszym projekt w znacznej mierze pokrywa się z granicami PN „Dolina Dolnej Odry” oraz parków należących do ZPK Doliny Dolnej Odry i Cedyńskiego PK. Cały obszar obejmuje ok. 50.000 ha, od bram Szczecina w kierunku południowym, aż do przejścia granicznego Hohenwutzen/Osinów Dolny.