Informacje o projekcie


Projekt pt. „Harmonizacja i optymalizacja zarządzania siedliskami i ostojami NATURA 2000 w transgranicznym obszarze przyrodniczym Doliny Dolnej Odry” jest wynikiem długoletniej współpracy polskich i niemieckich obszarów chronionych w Dolinie Dolnej Odry.

Projekt to nowa jakość transgranicznej współpracy: Po raz pierwszy realizowane są w ramach wspólnego projektu po polskiej i niemieckiej stronie Doliny Dolnej Odry projekty z zakresu ochrony przyrody, turystyki przyrodoznawczej, edukacji środowiskowej i rozwoju regionalnego.

Ten wyjątkowy projekt jest o wybitnym znaczeniu dla kooperacji polsko-niemieckiej w ochronie przyrody. Ma na celu wypracowanie modelowych rozwiązań w regionie, które służyć będą międzynarodowej współpracy w ochronie przyrody. Dzięki temu nasz region zyska na znaczeniu w skali krajowej, jak i zagranicznej oraz wyzwoli bodźce stymulujące zrównoważony rozwój gospodarczy dzięki aktywizacji turystyki.

Partnerami są Park Narodowy Dolina Dolnej Odry i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Obszar realizacji projektu obejmuje po niemieckiej stronie powierzchnię Parku Narodowego Dolina Dolnej Odry, który w całości stanowi także obszar NATURA 2000. Po stronie polskiej projekt realizowany jest na 3 obszarach które należą do sieci NATURA 2000 i stanowią przeważającą część chronionych parków krajobrazowych Doliny Dolnej Odry i Cedyni.

Wartość projektu to ok. 3,5 mln euro, z czego 85% dofinansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Środki zostaną wydatkowane między lipcem 2011 r. a listopadem 2014 r. na rzecz obszaru przyrodniczego Dolina Dolnej Odry po stronie polskiej i niemieckiej.

Główne elementy projektu przedstawione są na następujących stronach:

  • Harmonizacja zarządzania siedliskami i ostojami NATURA 2000
  • Edukacja i turystyka nt. NATURA 2000
  • PR dot. NATURA 2000

NATURA 2000…

to sieć obszarów objętych ochroną przyrody utworzona w krajach Unii Europejskiej na podstawie dwóch dyrektyw unijnych: Dyrektywy Ptasiej i Dyrektywy Siedliskowej. Celem NATURY 2000 jest ochrona siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt uchodzących za cenne w skali Europy. Obszary NATURA 2000 odgrywają szczególnie ważną rolę dla zachowania zagrożonych lub rzadkich siedlisk i gatunków roślin i zwierząt.

Siedliska te mają wielkie znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej w Europie. Państwa członkowskie zgłaszają Komisji Europejskiej obszary specjalnej ochrony ptaków i obszary specjalnej ochrony siedlisk, które następnie podlegają ochronie według prawa narodowego.