Przyroda bez granic w unikalnej Dolinie Dolnej Odry


Projekt „Przyroda bez granic w unikalnej Dolinie Dolnej Odry ” dobiega końca

Główne produkty projektu:

  • sztuczne platformy lęgowe dla ptaków drapieżnych (ZPKWZ)
  • sztuczne płytkie zbiorniki wodne dla ptaków wodno-błotnych (ZPKWZ)
  • zabiegi czynnej ochrony w rezerwatach i na siedliskach przyrodniczych (Nadleśnictwo Chojna, Nadleśnictwo Mieszkowice)
  • poprawa udostępnienia turystycznego obszarów chronionych – szlaki w rezerwatach, punkty widokowe (Nadleśnictwo Chojna, Nadleśnictwo Mieszkowice)
  • mobilna transgraniczna wystawa przyrodnicza (NPUO -NationalparkUnteresOdertal/niemiecki Park Narodowy Doliny Dolnej Odry)
  • Możliwości wykorzystania ognia do pielęgnacji muraw kserotermicznych (NPUO – NationalparkUnteresOdertal/niemiecki Park Narodowy Doliny Dolnej Odry)
  • wspólny marketing i promocja wartości przyrodniczych obszaru (wszyscy partnerzy).

 

Dzięki realizacji projektu polepszone zostały warunki przyrodnicze dla rzadkich gatunków chronionych i utrzymanie bioróżnorodności regionu oraz powstały produkty marketingowe, które umożliwią lepszą realizację zadań dodatkowych partnerów poprzez ich wykorzystanie do spotkań edukacyjnych oraz promowania regionu. Zadania z zakresu ochrony przyrody wpłyną korzystnie na doświadczenie i rezultaty jednostek w tej dziedzinie. Spotkania warsztatowe i wspólne działania ze społecznościami lokalnymi wpłyną na polepszenie współpracy z mieszkańcami obszarów chronionych. Zdobyte kolejne doświadczenia we współpracy polsko-niemieckiej podniosły kompetencje merytoryczne oraz językowe pracowników. Współpraca transgraniczna wzmocniła świadomość pracowników, jej potrzeby i pobudziła do kolejnych działań transgranicznych w przyszłości. Zakup wyposażenia technicznego ułatwia i podnosi jakość pracy partnerów.

Udostępnienie turystyczne obszarów przyrodniczych Nadleśnictwa Mieszkowice oraz rozminowanie terenu rezerwatu przyrody „Wrzosowiska Cedyńskie im. inż Wiesława Czyżewskiego” zwiększyły atrakcyjność turystyczną obszarów. Zabiegi ochrony czynnej prowadzone były w celu utrzymania bioróżnorodności rezerwatu przyrody.

Udostępnienie turystyczne obszarów przyrodniczych Nadleśnictwa Chojna zwiększyło atrakcyjność turystyczną regionu. Zabiegi ochrony czynnej w rezerwacie przyrody „Bielinek” prowadzone były w celu utrzymania bioróżnorodności rezerwatu.

PN Dolina Dolnej Odry jest częścią kompleksu obszarów chronionych w Dolinie Dolnej Odry. Oprócz ochrony na szczeblu krajowym niemieckie i polskie obszary chronione  są też pod ochroną europejską. Tworzą one przestrzenną całość przyrodniczą. Dlatego szczególnie ważne jest to, że działania ochronne wykonywane były w sposób uzgodniony. W tym projekcie, oprócz instytucji ochrony przyrody udało się włączyć dwa nadleśnictwa. W ten sposób nastąpiło rozszerzenie sieci uczestników i wszyscy partnerzy skorzystali poprzez wspólny interes, który może wykroczyć poza wymianę doświadczeń, know-how, metodyki i zakładane cele. Działania zaplanowane i wykonane w tym projekcie stworzyły kolejny wspólny szczebel do wspólnego, uzgodnionego zarządzania obszarem. Mobilna wystawa istotnie poprawia działania promocyjne a włączenie społeczeństwa poprawia akceptację  Parku Narodowego.

Dzięki realizacji projektu wykonane zostały zabiegi ochrony czynnej, niezbędne do zachowania i rozwoju bioróżnorodności na obszarach chronionych. Poprawa stanu przyrody jest wartością dodatnią dla jakości przyrody na terenie UDDO, a tym samym dobrą wizytówką dla organów odpowiedzialnych za ochronę przyrody na tym terenie.

Kostrzyneckie Rozlewiska Las Łęgowy fot. zbiory ZPKWZ